Top 5

HLV GX/YOGA

Praveen Kumar

Sunil Kumar Maurya

Vinoth Kumar Jugunta Mani

Eddie - Lê Tiến Sơn

Zino - Ngô Vũ Yến Nhi

Top 5

HLV GX/YOGA

Praveen Kumar

Sunil Kumar Maurya

Vinoth Kumar Jugunta Mani

Eddie - Lê Tiến Sơn

Zino - Ngô Vũ Yến Nhi

Top 5

HLV Cá Nhân

Eric - Hoàng Ngọc Sơn

Frank - Trần Bá Đạt

Hanna - Phan Thị Thu Huyền

Jay - Trần Quang Phúc

Top 5

HLV Cá Nhân

Eddie - Lê Tiến Sơn

Eric - Hoàng Ngọc Sơn

Frank - Trần Bá Đạt

Hanna - Phan Thị Thu Huyền

Jay - Trần Quang Phúc