Top 5

HLV GX/YOGA

Sunny Gupta

Rahul Kumar

Đỗ Thu Huyền

Nguyễn Hoài Đức

Top 5

HLV GX/YOGA

Ankur Rohilla

Sunny Gupta

Rahul Kumar

Đỗ Thu Huyền (Amy)

Nguyễn Hoài Đức (Ryan)

Top 5

HLV Cá Nhân

Trần Tuyết Ngân

Cao Thị Lợi

Nguyễn Viết Linh

Phạm Tài Nhân

Top 5

HLV Cá Nhân

Trần Tuyết Ngân

Nguyễn Trần Tường

Cao Thị Lợi

Nguyễn Viết Linh

Phạm Tài Nhân