Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

26.02

07:00

Serena

09:30

Ben

17:00

Leo

17:40

Leo

18:50

Ngọc

Thứ Ba

27.02

09:30

Yuno

10:40

Top

16:30

Gavin

17:40

Cody

17:40

Yuno

Thứ Tư

28.02

06:45

Ngọc

09:30

Ethan

16:30

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Eddie

18:50

Ann

Thứ Năm

29.02

09:30

Brian

16:45

Tracy

17:40

Tracy

17:40

Kate

Thứ Sáu

01.03

07:00

Ethan

09:30

Phoebe

10:40

Dylan

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Joker

18:10

Yuno

Thứ Bảy

02.03

10:00

Ethan

16:30

Ben

16:30

Zino, Yuno

17:30

Ben

Chủ Nhật

03.03

10:00

Zenny

16:20

Ela

17:30

Ethan

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 3

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

26.02

06:30

Raj

09:00

Raj

10:30

Rohit

12:15

Rohit

16:00

Harry

17:30

Harry

Thứ Ba

27.02

06:30

Sanat

09:00

Sanat

10:30

Sanat

17:30

Vinoth

18:40

Vinoth

Thứ Tư

28.02

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:30

Raj

12:15

Raj

16:10

HANNU

17:30

HANNU

18:40

HANNU

Thứ Năm

29.02

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:30

Vinoth

17:30

Abinash

18:40

Abinash

Thứ Sáu

01.03

06:30

Harry

09:00

Harry

10:30

Rohit

12:15

Rohit

16:00

Tuấn

17:30

Tuấn

Thứ Bảy

02.03

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Raj

17:30

Raj

Chủ Nhật

03.03

07:30

HANNU

09:00

HANNU

16:00

Rohit

17:30

Rohit

LỚP ĐẶC BIỆT TRẢ PHÍ

Thứ Hai

26.02

Thứ Ba

27.02

06:30

DR. GANESH PRASAD

Thứ Tư

28.02

Thứ Năm

29.02

Thứ Sáu

01.03

Thứ Bảy

02.03

Chủ Nhật

03.03

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 3