Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Monday

23.05

09:30

Leo

10:40

Yuno

17:30

Yuno

17:40

Martin

Tuesday

24.05

09:30

Vian

10:40

Ngọc

17:30

Martin

18:45

Bin

Wednesday

25.05

09:30

Logan

12:00

Carlyn

17:30

Ken

18:45

Ela

Thursday

26.05

10:00

Tracy

10:40

Jason

17:30

Logan

18:10

Tracy

18:10

Logan

Friday

27.05

09:30

Yuno

10:40

Yuno

12:00

Tracy

17:30

Yuno

17:40

Ben

Saturday

28.05

09:30

Leo

16:45

Toby

18:00

Bella

Sunday

29.05

16:15

Jason

GX ONLINE

Monday

23.05

Tuesday

24.05

Wednesday

25.05

Thursday

26.05

Friday

27.05

Saturday

28.05

Sunday

29.05

CLUB: Xuân Diệu

MONTH: May

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Monday

23.05

06:30

Raj

09:00

Raj

10:15

Raj

16:00

HANNU

17:30

HANNU

Tuesday

24.05

06:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Vinoth

17:30

Vinoth

18:40

Vinoth

Wednesday

25.05

06:30

Sanat

09:00

Sanat

10:15

Sanat

16:00

Raj

17:30

Raj

Thursday

26.05

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

17:30

Dr. Ravi

18:40

Dr. Ravi

Friday

27.05

06:30

Sunny

09:00

Sunny

10:15

Sunny

16:00

Arun

17:30

Arun

Saturday

28.05

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Sunny

17:30

Sunny

Sunday

29.05

07:30

Arun

09:00

Arun

15:00

Arun

16:00

Arun

17:30

Arun

YOGA ONLINE

Monday

23.05

06:30

Praveen Kumar

17:30

Abinash

Tuesday

24.05

06:30

HANNU

18:00

Deepak Toppo

Wednesday

25.05

06:30

Vinoth

17:30

Sumit

18:30

Yang

Thursday

26.05

06:30

Raj

18:00

Harry

Friday

27.05

06:30

Sharma Anurag

17:30

Surjit Singh

Saturday

28.05

07:30

Rohit Kumar

10:15

Raj

16:30

Khanh Linh

Sunday

29.05

07:30

Dr. Ravi

16:30

Rahul Singh

CLUB: Xuân Diệu

MONTH: May