Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

23.01

Thứ Ba

24.01

Thứ Tư

25.01

09:30

Ben

17:40

Phoebe

Thứ Năm

26.01

09:30

Kate

17:40

Ngọc

Thứ Sáu

27.01

09:30

Carlyn

10:40

Jason

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Jun

18:10

Yuno

Thứ Bảy

28.01

09:30

Leo

16:20

Ken

Chủ Nhật

29.01

09:30

Cody

16:20

Brian

GX ONLINE

Thứ Hai

23.01

Thứ Ba

24.01

Thứ Tư

25.01

Thứ Năm

26.01

Thứ Sáu

27.01

Thứ Bảy

28.01

Chủ Nhật

29.01

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 1

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

23.01

Thứ Ba

24.01

Thứ Tư

25.01

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:15

Rahul Singh

16:00

Subhash

17:30

Subhash

Thứ Năm

26.01

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:15

DR. GANESH PRASAD

17:30

Deepak Toppo

18:40

Deepak Toppo

Thứ Sáu

27.01

06:30

Subhash

09:00

Subhash

10:15

Subhash

16:00

Rohit Kumar

17:30

Rohit Kumar

Thứ Bảy

28.01

07:30

CHAUDHARY

09:00

CHAUDHARY

16:00

Mukesh Singh

17:30

Mukesh Singh

Chủ Nhật

29.01

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Arun

17:30

Arun

YOGA ONLINE

Thứ Hai

23.01

Thứ Ba

24.01

Thứ Tư

25.01

Thứ Năm

26.01

Thứ Sáu

27.01

Thứ Bảy

28.01

Chủ Nhật

29.01

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 1