Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

12.06

06:45

Leo

09:30

Ben

17:40

Mark

17:40

Leo

18:45

Zino

Thứ Ba

13.06

09:30

Yuno

10:40

Top

12:15

Yuno

16:30

Gavin

17:40

Yuno

17:40

Loan

Thứ Tư

14.06

06:30

Yuno

09:30

Ben

10:40

Kate

16:30

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Eddie

17:40

Tracy

18:45

Yuno

Thứ Năm

15.06

06:45

Mark

09:30

Loan

10:40

Kate

12:15

Phoebe

17:40

Logan

17:40

Jason

18:50

Jason

Thứ Sáu

16.06

06:30

Ngọc

09:30

Carlyn

10:40

Jason

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Mark

18:10

Phoebe

Thứ Bảy

17.06

09:30

Leo

16:20

Zino

16:30

Ken

17:30

Ken

Chủ Nhật

18.06

09:30

Cody

16:20

Brian

17:30

Tracy

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 6

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

12.06

06:30

Praveen Kumar

09:00

Praveen Kumar

10:30

Vinoth

12:15

Vinoth

16:00

Harish

17:30

Harish

Thứ Ba

13.06

06:35

Sanat

09:00

Sanat

10:30

Sanat

17:30

Vinoth

18:40

Vinoth

Thứ Tư

14.06

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:30

Raj

12:15

Raj

16:00

Raj

17:30

HANNU

18:40

HANNU

Thứ Năm

15.06

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:30

HANNU

17:30

RAJESH

18:40

RAJESH

Thứ Sáu

16.06

06:30

Raj

09:00

Raj

10:30

Subhash

12:15

Subhash

16:00

Kumar Ritesh

17:30

Kumar Ritesh

Thứ Bảy

17.06

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Raj

17:30

Raj

Chủ Nhật

18.06

07:30

HANNU

09:00

HANNU

16:00

Praveen Kumar

17:30

Praveen Kumar

LỚP YOGA ĐẶC BIỆT TRẢ PHÍ

Thứ Hai

12.06

Thứ Ba

13.06

15:00

Vinoth

Thứ Tư

14.06

Thứ Năm

15.06

Thứ Sáu

16.06

Thứ Bảy

17.06

10:30

Vinoth

Chủ Nhật

18.06

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 6