Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

15.08

09:30

Leo

10:40

Yuno

17:30

Jason

17:40

Martin

18:40

Lily

Thứ Ba

16.08

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

Thứ Tư

17.08

06:30

Vian

17:30

Martin

18:40

Ela

Thứ Năm

18.08

09:30

Kate

10:40

Jason

17:30

Logan

18:10

Logan

18:10

Tracy

Thứ Sáu

19.08

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:30

Yuno

17:40

Cody

Thứ Bảy

20.08

09:30

Cody

16:20

Yuno

17:30

Yuno

Chủ Nhật

21.08

16:20

Jason

17:30

Jason

GX ONLINE

Thứ Hai

15.08

Thứ Ba

16.08

Thứ Tư

17.08

Thứ Năm

18.08

Thứ Sáu

19.08

Thứ Bảy

20.08

Chủ Nhật

21.08

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 8

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

15.08

06:30

Raj

09:00

Raj

10:15

Raj

16:00

Sanat

17:30

Sanat

Thứ Ba

16.08

06:30

Harry

09:00

Harry

17:30

Deepak Toppo

18:40

Deepak Toppo

Thứ Tư

17.08

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:15

Sanat

16:00

Raj

17:30

Raj

Thứ Năm

18.08

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:15

Arun

17:30

Harry

18:40

Harry

Thứ Sáu

19.08

06:30

HANNU

09:00

HANNU

10:15

HANNU

16:00

Arun

17:30

Arun

Thứ Bảy

20.08

07:30

Praveen Kumar

09:00

Praveen Kumar

16:00

Subhash

17:30

Subhash

Chủ Nhật

21.08

07:30

Mukesh Singh

09:00

Mukesh Singh

16:00

Arun

17:30

Arun

YOGA ONLINE

Thứ Hai

15.08

Thứ Ba

16.08

Thứ Tư

17.08

Thứ Năm

18.08

Thứ Sáu

19.08

Thứ Bảy

20.08

Chủ Nhật

21.08

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 8