Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

25.09

06:45

Serena

09:30

Ben

16:45

Leo

17:25

Leo

18:30

Ngọc

Thứ Ba

26.09

09:30

Yuno

10:40

Top

16:30

Gavin

17:45

Yuno, Kate

20:00

Ken

Thứ Tư

27.09

06:45

Ngọc

09:30

Ben

16:30

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Tracy

17:40

Eddie, Ben

18:50

Eddie, Ben

Thứ Năm

28.09

09:30

Brian

17:00

Kate

17:40

Kate

20:00

Kate

Thứ Sáu

29.09

06:45

Kate

09:30

Mark

10:40

Jason

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Joker

18:10

Kate

Thứ Bảy

30.09

10:00

Zenny

16:20

Zino

16:30

Ben

17:30

Ben

Chủ Nhật

01.10

10:00

Cody

16:20

Cody

17:30

Phoebe

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 9

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

25.09

06:30

Harry

09:00

Harry

10:30

Akshay Rana

12:15

Akshay Rana

16:00

Rohit

17:30

Rohit

Thứ Ba

26.09

06:30

Sanat

09:00

Sanat

10:30

Sanat

17:30

Vinoth

18:40

Vinoth

Thứ Tư

27.09

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:30

Raj

12:15

Raj

16:10

HANNU

17:30

HANNU

18:40

Raj

Thứ Năm

28.09

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:30

Subhash

17:30

Tuấn

18:40

Tuấn

Thứ Sáu

29.09

06:30

Raj

09:00

Raj

10:30

HANNU

12:15

HANNU

16:00

Akshay Rana

17:30

Akshay Rana

Thứ Bảy

30.09

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Raj

17:30

Raj

Chủ Nhật

01.10

07:30

HANNU

09:00

HANNU

16:00

Ritesh

17:30

Ritesh

LỚP ĐẶC BIỆT TRẢ PHÍ

Thứ Hai

25.09

10:32

Phạm Thị Duyên

Thứ Ba

26.09

06:30

DR. GANESH PRASAD

13:54

Thứ Tư

27.09

09:46

Phạm Thị Duyên

15:00

Raj

Thứ Năm

28.09

Thứ Sáu

29.09

Thứ Bảy

30.09

07:15

Rohit

10:30

Vinoth

Chủ Nhật

01.10

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 9