Sivananda Yoga

Bài tập Sivananda Yoga nhằm mục đích làm săn chắc và tăng cường tất cả các nhóm cơ của cơ thể. Mục tiêu của lớp học là hướng dẫn học viên thực hành đúng các bài tập về Asana yoga, giúp học viên hiểu sâu hơn về việc luyện tập hàng ngày của mình.

Đăng ký tập thử

Find class