Hatha Solar

"Ha" đại diện cho Mặt trời (cơ thể), "Tha" đại diện cho Mặt trăng (tâm trí) và năng lượng mặt trời đại diện cho các hệt thống cân bằng vũ trụ. Cùng một cách thức, cách di chuyển cơ thể kết hợp với hơi thở và tâm trí sẽ tăng cường sức sống cho toàn bộ cơ thể.

Đăng ký tập thử

Find class