Couple Yoga

Là sự kết hợp động tác giữa 2 người tập với nhau. Mục tiêu chính của các bài tập này là mở rộng khả năng tập luyện của bạn theo nhiều khía cạnh.

Đăng ký tập thử

Find class