Asana Prana

Bài tập này sử dụng kỹ thuật Pranayama, một dạng bài tập thở giúp hình thành sự sáng tạo và hoạt động của phổi để đạt được sức khoẻ tối ưu và thông thoáng hệ thần kinh.

 

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE